MUSTAFA KEMAL’İN ASKERLİK HAYATI

MUSTAFA KEMAL’İN ASKERLİK HAYATI

Mustafa Kemal’in 1893 yılında Selanik Askerî Rüştiyesinde başlayan askerî öğreniminin 1905’te Harp Akademisinden kurmay yüzbaşı olarak mezun olmasına kadar sürdüğünü biliyoruz.
Mustafa Kemal öğrenimini tamamladıktan sonra 1905 yılında Şam’a atandı. Bu görevi sırasında Suriye’nin birçok yerini dolaştı. Buradaki yönetimin bozukluğunu ve olumsuzluklarını yakından gördü. Ülkenin içinde bulunduğu sorunlara çözüm üretmek için arkadaşları ile birlikte “Vatan ve Hürriyet” adlı bir cemiyet kurdu. Mustafa Kemal cemiyetin kuruluş gerekçelerini arkadaşlarına şu sözlerle ifade etmiştir:
Bu talihsiz memlekete karşı önemli görevlerimiz vardır. Onu kurtarmak tek hedefimizdir. Bugün Makedonya’yı ve bütün Rumeli topraklarını vatan bütünlüğünden ayırmak istiyorlar. Millet, baskıcı ve zorba yönetim altında yok oluyor. Hürriyet olmayan bir memlekette ölüm ve yok olma vardır. Her ilerle-menin ve kurtuluşun anası hürriyettir. Eskimiş çürük yönetimi yıkmak, milleti hâkim kılmak, özetle vatanı kurtarmak için sizi göreve çağırıyorum.”[Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, s.1 (Düzenlenmiştir.)]

Mustafa Kemal 1907 yılında merkezi Manastır’da bulunan 3. Orduya atandı. Mustafa Kemal, görev yeri olan Selanik’te hem askerlik işlerini hem de kendisi Şam’da iken arkadaşlarının Selanik Şubesini İttihat ve Terakki Cemiyetine dahil ettikleri, cemiyetinin faaliyetlerini yürütüyordu. 1908 yılında İttihat ve Terakki Cemiyeti, Padişah II. Abdülhamit’e baskı yaparak 1876 Anayasası’nı yeniden yürürlüğe koydurmaya ve kapatılan Meclisimebusanı tekrar toplantıya çağırmaya zorladı. İttihat ve Terakki Cemiyetinin faaliyetleri sonucu padişah II. Abdülhamit Meşrutiyet’i yeniden ilan etti.

1908 yılında İkinci Meşrutiyet ilan edildiği zaman Mustafa Kemal, Selanik’te askerlik görevini sürdürmekte, bir yandan da İttihat ve Terakki Cemiyeti içinde çalışarak İstanbul’daki siyasi gelişmeleri yakından izlemekteydi. Mustafa Kemal, Meşrutiyet’in ilanını ve sonrasında yapılanları yeterli görmüyor; memlekette daha büyük ve daha köklü değişikliklerin gerçekleştirilmesi gereğine inanıyordu. Fakat kendisinin görüşleri İttihat ve Terakki Cemiyeti ileri gelenlerinin görüş ve düşüncelerine uymadı. Buna rağmen fikirlerini söylemekten ve yetkilileri uyarmaktan da çekinmedi.

31 Mart Olayı ve Mustafa Kemal
1909’da İkinci Meşrutiyet yönetimine karşı muhalefet başladı. Bunların sonucunda Rumi takvime göre 31 Mart 1325’te (miladi takvime göre 13 Nisan 1909) İstanbul’da avcı taburu askerleri bağlı bulundukları subaylarına karşı
ayaklandılar. Mebusan Meclisi önünde toplanarak Meşrutiyet yönetimine karşı olduklarını bildirdiler. İsyanın
büyümesi üzerine Selanik’ten yola çıkan Hareket Ordusu İstanbul’a gelerek isyanı bastırdı. Hareket Ordusu’nun
komutanlarından birisi Mahmut Şevket Paşa’ydı. Mustafa Mustafa Kemal (sağ başta) Hareket Ordusu ile Kemal Hareket Ordusu’nda kurmay başkanlığı görevini İstanbulda (1909) üstlenmişti.

Trablusgarp Savaşı ve Mustafa Kemal
1911 yılında İtalya, gelişen sanayisine hammadde bulmak için Afrika’daki son Osmanlı toprağı Trablusgarp’a (Libya) saldırdı. Bunun üzerine bu bölgeye ordu gönderecek gücü bulunmayan Osmanlı Devleti, gönüllü olarak topraklarımızı savunmak isteyen subayları bölgeye gönderdi. Gönüllü subaylardan olan Mustafa Kemal gizlice bölgeye gelerek Tobruk ve Derne bölgelerinde gönüllü mahallî kuvvetleri teşkilatlandırdı. Bu bölgede İtalyanlara
karşı başarılı bir mücadele gerçekleştirdi. Trablusgarp ve Bingazi’de ordunun ve devletin otoritesini sağladı. İlk
bu görevi sırasında binbaşılığa terfi etti. Ancak Balkan Savaşlarının başlamasıyla bölge İtalya’ya bırakıldı.
I. Dünya Savaşı ve Mustafa Kemal

1914 yılında Mustafa Kemal, Sofya’da Osmanlı elçiliğinde görevli iken I. Dünya Savaşı başladı. Bu görevi sırasında I. Dünya Savaşı’ndaki gelişmeleri takip ediyor ve Osmanlı Devleti’nin savaşa girmemesi gerektiğini dile getiriyordu. Savaşın başlangıcında Almanya’nın yenileceğini çevresindekilere açıkça söylüyordu.
Ülkenin bu savaşın ortasında kalması Mustafa Kemal’i hem üzüyor hem de rahatsız ediyordu. İşte bu yüzden artık Sofya’da kalmak istemiyor ve rütbesine uygun bir görev verilmesini istiyordu. Onun bu kararlı tutumu karşısında daha fazla direnemeyen yetkililer onu 1915 yılında Çanakkale Boğazı’nı savunmakla sorumlu, Tekirdağ’da bulunan 19. Tümen Komutanlığına tayin etti.

Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na girmesi üzerine İngiltere ve Fransa, İstanbul’u alarak Osmanlı’yı savaş dışı bırakmak ve zor durumda bulunan Rusya’ya yardım etmek için Çanakkale Boğazı’na saldırdı. Mustafa Kemal askerleriyle bu saldırılara karşı başarıyla karşı koydu. Gelibolu’ya asker çıkaran düşman kuvvetlerinin taarruz edecekleri yerleri önceden tahmin eden Mustafa Kemal Arıburnu, Anafartalar ve Conkbayırı’nda yaptığı savaşlarda başarılı oldu. Askerî yeteneğini gösterme imkânı bulan Mustafa Kemal, Çanakkale Savaşlarının kazanılmasında önemli rol oynadı. Bu başarıları nedeniyle rütbesi albaylığa yükseltildi.

mustafa-kemal-ilk-gorev-yeri-sam

Mustafa Kemal Çanakkale Cephesi’ndeki başarılarının ardından Doğu Anadolu’da Kafkas Cephesi’nde görev yapan 16. Kolordu komutanlığına atandı. Burada rütbesi generalliğe yükseltildi. Bu cephede ordumuz Rus ordusu karşısında zor durumda bulunuyordu. Bu cephede birliklerini kısa sürede toparlayan Mustafa Kemal, Rus ordusunun daha fazla ilerlemesine izin vermeyerek önce Muş’u ardından 1916 yılı içinde Bitlis’i kurtardı.
Kafkas Cephesi’nde düşmanla başarıyla mücadele eden Mustafa Kemal, 1917 yılında Suriye’de bulunan 7. Ordu komutanlığına atandı. Bu cephede İngiliz ordusu Filistin’e kadar ilerlemiş, ordumuz asker, silah ve erzak sıkıntısı nedeniyle geri çekilmekte idi. Mustafa Kemal ordunun bu durumunu görerek daha fazla kayıp verilmesini önlemeye çalışmış, birliklerimizi Suriye’nin kuzeyine çekerek İngiliz ordusunun ilerlemesini durdurmuştur.
Kurtuluş Savaşı ve Mustafa Kemal
1918 yılına gelindiğinde Osmanlı ordusu savaştığı cephelerde gerilemeye başladı. Ordunun asker, silah ve erzak sıkıntısı savaşın daha fazla sürdürülemeyeceğini gösteriyordu. Ülke ve milletin içinde bulunduğu şartlar çok ağırdı. Osmanlı Devleti İtilaf Devletleriyle 30 Ekim 1918’de Mondros Ateşkes Antlaşması’nı imzalayarak savaştan çekildi. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın şartları son derece ağırdı. Antlaşmanın şartlarına dayanılarak memleketin birçok bölgesi galip devletlerce işgal edildi, ordumuz dağıtıldı, silah ve cephaneler galip devletlerin emrine verildi.
Mustafa Kemal, Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandıktan kısa süre sonra İstanbul’a geldi. Mustafa Kemal olayların bu şekilde gelişeceğini tahmin etmişti. İstanbul’a geldiği gün boğaza demirlemiş düşman donanmasını görmüş ve “Geldikleri gibi giderler!” diyerek milletimizin teslim olmayacağını dile getirmiştir.
mustafa-kemal-trablusgarp-hareket-ordus-istanbul

Mustafa Kemal İstanbul’da vatanın kurtarılması amacıyla padişah başta olmak üzere devlet yöneticileriyle birçok kez görüşmelerde bulundu. Ancak bu görüşmelerden bir netice alamadı. Arkadaşlarıyla bir araya gelerek yaptığı toplantılar sonucu vatanın ancak Anadolu’dan başlatılacak bir mücadele ile kurtarılacağı sonucuna ulaştı. Arkadaşları Mustafa Kemal’in Anadolu’ya geçme ve Türk milletini işgaller karşısında örgütleme fikrine destek verdiler, onu bu kurtuluş mücadelesinin önderi olarak kabul ettiler.

mustafa-kemal-diyarbakirda
Mustafa Kemal gerekli hazırlıkları yaparak 19 Mayıs 1919’da Samsun’a ayak bastı.
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanmasını kabullenemeyen ve bulundukları bölgeleri korumak adına teşkilatlanmaya başlayan Türk milleti, Mustafa Kemal’in önderliğinde bir araya geldi. Lider Mustafa Kemal Türk topraklarını işgal eden Yunan ordusuna karşı başkumandan olarak Sakarya Meydan Savaşı ve Başkumandan Meydan Muhare-besi’ni kazanıp Türk milletini işgalci güçlerden kurtardı. Kurtuluş Savaşı’nın her aşamasında Türk milletine önderlik ederek askerî alanda üstün başarılar elde eden Mustafa Kemal, daha sonra da Türk milletinin çağdaşlaşmasını hedef alan inkılapları gerçekleştirdi.

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir